Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Aksjeordbok – Ord og uttrykk innen finans- og aksjemarkedet

Aksjeordbok – Ord og uttrykk innen finans- og aksjemarkedet

Aksjeordbok, ord og uttrykk

Under ser du en liste over ord og uttrykk innen finans- og aksjemarkedet. Vår aksjeordbok forsøker å forenkle finansbegrep som kan være vanskelig å forstå.

Aksjeordbok

Aksje: En aksje representerer eierskap i et selskap. Når du kjøper aksjer, blir du en medeier i selskapet.

Børs: En organisert markedsplass der aksjer og andre verdipapirer handles. Eksempler inkluderer New York Stock Exchange (NYSE) og London Stock Exchange (LSE).

Aksjekurs: Prisen på en aksje på et gitt tidspunkt. Den kan endre seg basert på tilbud og etterspørsel.

Markedsverdi: Den totale verdien av et selskap, beregnet ved å multiplisere antall utestående aksjer med aksjekursen.

Utbytte: En del av selskapets fortjeneste som blir utdelt til aksjeeierne. Utbytte utbetales vanligvis per aksje.

Volatilitet: Et mål på hvor mye en aksje eller et marked svinger i pris over en gitt tidsperiode. Høy volatilitet betyr større prisendringer og høyere risiko.

Bull marked: En periode med økende aksjekurser og generell optimisme i markedet.

Bear marked: En periode med fallende aksjekurser og generell pessimisme i markedet.

Portefølje: En samling av investeringer som eies av en person eller en institusjon.

Diversifisering: Strategien med å spre investeringer over forskjellige aksjer, sektorer eller markeder for å redusere risikoen.

Aksjefond: En type investeringsfond der pengene til investorene brukes til å kjøpe aksjer i ulike selskaper. Forvaltes av en profesjonell forvalter. Se vår artikkel om fond som har prestert godt her.

Kursmål: En estimert fremtidig aksjekurs som analytikere gir basert på en selskapsanalyse og markedsforhold.

Marginhandel: Lånebasert handel der investorer bruker lånte penger til å kjøpe aksjer i håp om å øke avkastningen.

IPO: Forkortelse for Initial Public Offering. Dette er første gang et selskap tilbyr aksjer til allmennheten for å hente inn kapital.

Blue-chip-aksjer: Aksjer i veletablerte og økonomisk stabile selskaper med lang historie med pålitelig avkastning.

Megler: En person eller et selskap som kjøper eller selger aksjer på vegne av investorer i bytte mot provisjoner eller avgifter.

Nøkkeltall

Fortjeneste per aksje (EPS): Dette er selskapets nettoinntekt delt på antall utestående aksjer. EPS brukes ofte til å vurdere lønnsomheten til et selskap.

Utbytte per aksje (DPS): DPS er det totale utbyttet som utbetales til aksjeeierne delt på antall utestående aksjer. Det viser hvor mye av selskapets fortjeneste som blir utdelt til aksjonærene.

P/E-forhold (Price-to-Earnings ratio): P/E-forholdet er aksjekursen delt på EPS. Det brukes til å vurdere hvor mye investorer er villige til å betale for hver krone i selskapets fortjeneste.

Egenkapitalandel: Dette er forholdet mellom selskapets egenkapital og totalkapital. Det gir en indikasjon på hvor mye av selskapets finansiering som kommer fra egenkapital sammenlignet med gjeld.

Likviditetsgrad: En måling av et selskaps evne til å møte kortsiktige økonomiske forpliktelser. Den vanligste likviditetsgraden er current ratio, som er forholdet mellom selskapets omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Egenkapitalavkastning (ROE): ROE er et mål på lønnsomheten til selskapets egenkapital. Det beregnes ved å dividere selskapets nettoinntekt etter skatt med gjennomsnittlig egenkapital.

Bruttofortjenstmarginal: Dette er forholdet mellom bruttofortjeneste og total omsetning. Det viser hvor stor andel av inntektene som er igjen etter å ha trukket fra direkte kostnader.

Nettogjeld/EBITDA: Dette nøkkeltallet brukes til å vurdere selskapets gjeldsbelastning i forhold til dets inntjeningsevne. Det beregnes ved å dividere nettogjeld med EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og amortisering).

Markedsverdi/Egenkapital (Market-to-Book ratio): Dette forholdet viser prisen investorer er villige til å betale for hver krone av selskapets bokførte egenkapital. Det beregnes ved å dele selskapets markedsverdi med bokført egenkapital.

Omsetningsvekst: Dette er prosentvis økning i selskapets omsetning over en gitt tidsperiode. Det brukes til å vurdere hvor godt selskapet vokser.

Kan bidra med å ta gode beslutninger

Disse nøkkeltallene kan gi investorer innsikt i selskapets økonomiske ytelse og hjelpe dem med å ta informerte investeringsbeslutninger. Husk at det er viktig å se på nøkkeltallene i sammenheng og sammenligne dem med bransjestandarder.

Teknisk analyse

teknisk analyse, aksjeordbok, aksjeordliste

Trend: Retningen og bevegelsen til aksjekursen over tid. Det kan være en oppadgående (stigende), nedadgående (fallende) eller sidelengs trend.

Motstandsnivå: Et prisnivå der aksjekursen tidligere har møtt motstand og hatt vanskelig for å bryte gjennom. Det indikerer et potensielt tak i prisøkningen.

Støttenivå: Et prisnivå der aksjekursen tidligere har møtt støtte og hatt vanskelig for å falle videre. Det indikerer et potensielt gulv i prisnedgangen.

Volum: Mengden aksjer som handles i et gitt tidsintervall. Høyt volum kan indikere sterk interesse og bevegelse i markedet.

RSI (Relative Strength Index): Et indikatorverktøy som måler hastigheten og endringen av aksjekursbevegelsen. Den brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer i markedet.

Glidende gjennomsnitt (Moving Average): Et glidende gjennomsnitt beregnes ved å ta gjennomsnittet av aksjekursen over en bestemt tidsperiode. Det brukes til å filtrere ut støy og identifisere langsiktige trender.

Bollinger Bands: Et verktøy som består av et glidende gjennomsnitt og to volatilitetsbaserte bånd. Det brukes til å vurdere volatiliteten og potensielle reverseringer i aksjekursen.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): En trendfølgende indikator som kombinerer glidende gjennomsnitt med momentum. Det brukes til å identifisere endringer i trenden og generere kjøp- eller salgssignaler.

Candlestick-diagrammer: Grafiske representasjoner av aksjekursen som viser åpning, høyeste, laveste og sluttkurs for en gitt periode. De brukes til å identifisere mønstre og trendendringer.

Volumprofiler: Et verktøy som viser volumet som er handlet på forskjellige prisnivåer over en periode. Det brukes til å identifisere viktige støtte- og motstandsnivåer.

Fibonacci retracement: Et teknisk verktøy som bruker Fibonacci-tallrekken for å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer i aksjekursen.

Teknisk analyseindikatorer: Det er en rekke tekniske indikatorer som brukes til å analysere aksjekursen, inkludert stokastisk oscillator, volum-vektet gjennomsnittspris (VWAP), on-balance volume (OBV), og mange flere.

Gir en indikasjon på videre kursbevegelser

Husk at teknisk analyse ikke gir noen garanti for fremtidige kursbevegelser, men det kan gi investorer og tradere en bedre forståelse av tidligere mønstre og trender for å ta informerte beslutninger om kjøp eller salg av aksjer.

Det er viktig å kombinere teknisk analyse med annen informasjon, som fundamentale data og markedstrender, for å få en helhetlig forståelse av markedet. Praksis og erfaring er også avgjørende for å bli dyktig på bruk av tekniske analyseverktøy og tolkning av resultatene.

Vær oppmerksom på at jeg kun har gitt en generell oversikt over noen vanlige begreper innen teknisk analyse, og det er flere mer avanserte teknikker og verktøy tilgjengelig.

Admin
Website | + innlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X